Home  >  Publications  • [11] Tian-Peng Gu, Fan Guo, Hui Yang, Hai-Ping Wu, Gui-Fang Xu, Wei Liu, Zhi-Guo Xie, Linyu Shi, Xinyi He, Seung-gi Jin, Khursheed Iqbal, Yujiang Geno Shi, Zixin Deng, Piroska E Szabó, Gerd P Pfeifer, Jinsong Li and Guo-Liang Xu. "The role of Tet3 DNA dioxygenase in epigenetic reprogramming by oocytes". Nature.  2011-09-04;477, 606-610

  • [12] Yu-Fei He, Bin-Zhong Li, Zheng Li, Peng Liu, Yang Wang, Qingyu Tang, Jianping Ding, Yingying Jia, Zhangcheng Chen, Lin Li, Yan Sun, Xiuxue Li, Qing Dai, Chun-Xiao Song, Kangling Zhang, Chuan He, Guo-Liang Xu. "Tet-mediated formation of 5-carboxylcytosine and its excision by TDG in mammalian DNA". Science.  2011-09-02;333, 1303–1307

  • [13] Jia-Lei Hu, Bo O Zhou, Run-Rui Zhang, Kang-Ling Zhang, Jin-Qiu Zhou and Guo-Liang Xu. "The N-terminus of histone H3 is required for de novo DNA methylation in chromatin". PNAS.  2009-12-29;106, 22187–22192

  • [14] Okada Y, Feng Q, Lin Y, Jiang Q, Li Y, Coffield VM, Su L, Xu GL, Zhang Y. " hDOT1L Links Histone Methylation to Leukemogenesis". Cell.  2005-04-22;121,167-178

  • [15] Bourc’his D, Xu GL, C-S Lin, B Bollman and T H Bestor. "Dnmt3L and the establishment of maternal genomic imprints". Science.  2001-12-21;294, 2536-2539

  • [16] Xu GL, T H Bestor‡, D Bourc’his, CL Hsieh, N Tommerup, M, Bugge, X, Qu, J J Russo and E Viegas-Péquignot. "Chromosome instability and immunodeficiency syndrome caused by mutations in a DNA methyltransferase gene". Nature.  1999-11-11;402, 187-191

  • [17] Xu GL and T H Bestor. "Cytosine methylation targeted to predetermined sequences". Nature Genetics.  1997-12-01;17, 376-378

  • [18] Chuang, LSH, H-I Ian, T-W Hoh, H-H Ng, Xu GL and BFL Li. "Human DNA-(Cytosine-5) methyltransferase - PCNA complex as a target for p21WAF1". Science.  1997-09-26;277, 1996-2000

        Page:2/2  Page