Home  >  Publications  • [1] Xiao-Jie Zhang, Bin-Bin Han, Zhen-Yu Shao, Rui Yan, Juan Gao, Ting Liu, Zi-Yang Jin, Weiyi Lai, Zhi-Mei Xu, Chao-Han Wang, Fengjuan Zhang, Chan Gu, Yin Wang, Hailin Wang, Colum P Walsh, Fan Guo, Guo-Liang Xu & Ya-Rui Du. "Auto-suppression of Tet dioxygenases protects the mouse oocyte genome from oxidative demethylation". Nat Struct Mol Biol.  2024-01-04;31, 42-53

  • [2] Irwin R E, Scullion C, Thursby S J, Sun M, Thakur A, Hilman L, Callaghan B, Thompson P D, McKenna D J, Rothbart S B, Guo-Liang Xu & Walsh C P. "The UHRF1 protein is a key regulator of retrotransposable elements and innate immune response to viral RNA in human cells". Epigenetics.  2023-05-29;18(1):2216005

  • [3] Li Q, Lu J, Yin X, Chang Y, Wang C, Yan M, Feng L, Cheng Y, Gao Y, Xu B, Zhang Y, Wang Y, Cui G, Xu L, Sun Y, Zeng R, Li Y, Jing N, Guo-Liang Xu, Wu L, Tang F & Li J. "Base editing-mediated one-step inactivation of the Dnmt gene family reveals critical roles of DNA methylation during mouse gastrulation". Nat Commun.  2023-05-22;14(1):2922

  • [4] Chen H, Yang Q L, Xu J X, Deng X, Zhang Y J, Liu T, Rots M G, Guo-Liang Xu & Huang K Y. "Efficient methods for multiple types of precise gene-editing in Chlamydomonas". Plant J.  2023-04-28;115(3):846-865

  • [5] Chen G D, Fatima I, Xu Q, Rozhkova E, Fessing M Y, Mardaryev A N, Sharov A A, Guo-Liang Xu & Botchkarev V A. "DNA dioxygenases Tet2/3 regulate gene promoter accessibility and chromatin topology in lineage-specific loci to control epithelial differentiation". Sci Adv.  2023-01-13;9(2):eabo7605

  • [6] Liu Y, Xu Z, Shi J, Zhang Y, Yang S, Chen Q, Song C, Geng S, Li Q, Li J, Guo-Liang Xu, Xie W, Lin H & Li X. "DNA methyltransferases are complementary in maintaining DNA methylation in embryonic stem cells". iScience.  2022-08-23;25(9):105003

  • [7] Wang L, You X, Ruan D, Shao R, Dai H Q, Shen W, Guo-Liang Xu, Liu W & Zou W. "TET enzymes regulate skeletal development through increasing chromatin accessibility of RUNX2 target genes". Nat Commun.  2022-08-11;13(1):4709

  • [8] Zhao Y H, Jiang W, Gao H, Pang G Z, Wu Y S, Wang Y X, Sheng M Y, Xie J Y, Wu W L, Ji Z J, Du Y R, Zhang L, Wang X Q, Walsh C P, Jiang H, Guo-Liang Xu & Zhou D. "DCK confers sensitivity of DCTD-positive cancer cells to oxidized methylcytidines". Protein Cell.  2022-07-15;14(7):532-537

  • [9] Bin Chen, Ya-Rui Du, Hong Zhu, Mei-Ling Sun, Chao Wang, Yi Cheng, Haiyan Pang, Guolian Ding, Juan Gao, Yajing Tan, Xiaomei Tong, Pingping Lv, Feng Zhou, Qitao Zhan, Zhi-Mei Xu, Li Wang, Donghao Luo, Yinghui Ye, Li Jin, Songying Zhang, Yimin Zhu, Xiaona Lin, Yanting Wu, Luyang Jin, Yin Zhou, Caochong Yan, Jianzhong Sheng, Peter R Flatt, Guo-Liang Xu* & Hefeng Huang*. "Maternal inheritance of glucose intolerance via oocyte TET3 insufficiency". Nature.  2022-05-18;605, 761-766

  • [10] Qin Xu, Chao Wang, Jia-Xin Zhou, Zhi-Mei Xu, Juan Gao, Peng-Fei Sui, Colum P Walsh, Hong-Bin Ji* & Guo-Liang Xu*. "Loss of TET reprograms Wnt signaling through impaired demethylation to promote lung cancer development". PNAS.  2022-02-08;119(6)

        Page:1/11  Page