Home  >  Publications  • [1] Hui Chen, Qing-Lin Yang, jia-Xi Xu, Xuan Deng, Yun-Jie Zhang, Ting Liu, Marianne G Rots, Guo-Liang Xu*, Kai-Yao Huang*. "Efficient methods for multiple types of precise gene-editing in Chlamydomonas". Plant Journal.  2023-04-28; doi: 10.1111/tpj.16265.

  • [2] Bin Chen, Ya-Rui Du, Hong Zhu, Mei-Ling Sun, Chao Wang, Yi Cheng, Haiyan Pang, Guolian Ding, Juan Gao, Yajing Tan, Xiaomei Tong, Pingping Lv, Feng Zhou, Qitao Zhan, Zhi-Mei Xu, Li Wang, Donghao Luo, Yinghui Ye, Li Jin, Songying Zhang, Yimin Zhu, Xiaona Lin, Yanting Wu, Luyang Jin, Yin Zhou, Caochong Yan, Jianzhong Sheng, Peter R Flatt, Guo-Liang Xu* & Hefeng Huang*. "Maternal inheritance of glucose intolerance via oocyte TET3 insufficiency". Nature.  2022-05-18;605, 761-766

  • [3] Qin Xu, Chao Wang, Jia-Xin Zhou, Zhi-Mei Xu, Juan Gao, Peng-Fei Sui, Colum P Walsh, Hong-Bin Ji* & Guo-Liang Xu*. "Loss of TET reprograms Wnt signaling through impaired demethylation to promote lung cancer development". PNAS.  2022-02-08;119(6)

  • [4] Wang Z, Fang Z, Chen G, Liu B, Xu J, Li F, Li F, Liu H, Zhang H, Sun Y, Tian G, Chen H, Xu Guo-Liang, Zhang L, Hu L, Ji H. "Chromobox 4 facilitates tumorigenesis of lung adenocarcinoma through the Wnt/β-catenin pathway". Neoplasia.  2021-12-30;23(2):222-233

  • [5] An J, Yin M, Yin J, Wu S, Selby CP, Yang Y, Sancar A, Xu Guo-Liang, Qian M, Hu J. "Genome-wide analysis of 8-oxo-7,8-dihydro-2'-deoxyguanosine at single-nucleotide resolution unveils reduced occurrence of oxidative damage at G-quadruplex sites". Nucleic Acids Res.  2021-12-02;49(21):12252-12267

  • [6] Gu Y, Cao J, Zhang X, Gao H, Wang Y, Wang J, He J, Jiang X, Zhang J, Shen G, Yang J, Zheng X, Hu G, Zhu Y, Du S, Zhu Y, Zhang R, Xu J, Lan F, Qu D, Xu Guo-Liang, Zhao Y, Gao D, Xie Y, Luo M, Lu Z. "Receptome profiling identifies KREMEN1 and ASGR1 as alternative functional receptors of SARS-CoV-2". Cell Res.  2021-11-26;1-14

  • [7] Wang H, Liu L, Gou M, Huang G, Tian C, Yang J, Wang H, Xu Q, Xu Guo-Liang, Liu L. " Roles of Tet2 in meiosis, fertility and reproductive aging".  Protein Cell.  2021-11-20;12(7):578-585

  • [8] Tao H, Xu W, Qu W, Gao H, Zhang J, Cheng X, Liu N, Chen J, Xu Guo-Liang, Li X, Shu Q. "Loss of ten-eleven translocation 2 induces cardiac hypertrophy and fibrosis through modulating ERK signaling pathway". Hum Mol Genet.  2021-05-29;30(10):865-879

  • [9] Wang H, Huang Y, Yu M, Yu Y, Li S, Wang H, Sun H, Li B, Xu Guo-Liang, Hu P. "Muscle regeneration controlled by a designated DNA dioxygenase". Cell Death Dis.  2021-05-25;12(6):535

  • [10] Liu X, Lai W, Li Y, Chen S, Liu B, Zhang N, Mo J, Lyu C, Zheng J, Du YR, Jiang G, Xu Guo-Liang, Wang H. "N6-methyladenine is incorporated into mammalian genome by DNA polymerase".  Cell Res.  2021-04-30;31(1):94-97

        Page:1/11  Page