Home  >  Publications  • [1] Jian-Huang Xue, Guo-Dong Chen, Fuhua Hao, Hui Chen, Zhaoyuan Fang, Fang-Fang Chen, Bo Pang, Qing-Lin Yang, Xinben Wei, Qiang-Qiang Fan, Changpeng Xin, Jiaohong Zhao, Xuan Deng, Bang-An Wang, Xiao-Jie Zhang, Yueying Chu, Hui Tang, Huiyong Yin, Weimin Ma, Luonan Chen, Jianping Ding, Elmar Weinhold, Rahul M Kohli, Wen Liu, Zheng-Jiang Zhu, Kaiyao Huang, Huiru Tang & Guo-Liang Xu. "A vitamin C-derived DNA modification catalyzed by an algal TET homolog". Nature.  2019-05-01; 569, 581–585

  • [2] Yingfeng Li, Zhuqiang Zhang, Jiayu Chen, Wenqiang Liu, Weiyi Lai, Baodong Liu, Xiang Li, Liping Liu, Shaohua Xu, Qiang Dong, Mingzhu Wang, Xiaoya Duan, Jiajun Tan, Yong Zheng, Pumin Zhang, Guoping Fan, Jiemin Wong, Guo-Liang Xu, Zhigao Wang, Hailin Wang, Shaorong Gao, Bing Zhu. "Stella safeguards the oocyte methylome by preventing de novo methylation mediated by DNMT1". Nature.  2018-12-01;564(7734):136-140

  • [3] Lee CC, Peng SH, Shen L, Lee CF, Du TH, Kang ML, Xu GL, Upadhyay AK, Cheng X, Yan YT, Zhang Y, Juan LJ. "The Role of N-α-acetyltransferase 10 Protein in DNA Methylation and Genomic Imprinting". Mol Cell.  2017-10-05;68, 89-103

  • [4] Zuo E, Cai YJ, Li K, Wei Y, Wang BA, Sun Y, Liu Z, Liu J, Hu X, Wei W, Huo X, Shi L, Tang C, Liang D, Wang Y, Nie YH, Zhang CC, Yao X, Wang X, Zhou C, Ying W, Wang Q, Chen RC, Shen Q, Xu GL, Li J, Sun Q, Xiong ZQ, Yang H. "One-step generation of complete gene knockout mice and monkeys by CRISPR/Cas9-mediated gene editing with multiple sgRNAs". Cell Res.  2017-07-27;933-945

  • [5] Wang L, Li MY, Qu C, Miao WY, Yin Q, Liao J, Cao HT, Huang M, Wang K, Zuo E, Peng G, Zhang SX, Chen G, Li Q, Tang K, Yu Q, Li Z, Wong CC, Xu GL, Jing N, Yu X, Li J. "CRISPR-Cas9-mediated genome editing in one blastomere of two-cell embryos reveals a novel Tet3 function in regulating neocortical development". Cell Res.  2017-06-27;27, 815-829

  • [6] Ruoyu Chen, Qiao Zhang et al, Jacques Samarut4, Guo-Liang Xu, Pumin Zhang, Xiaohua Cao, Jiwen Li and Jiemin Wong. "The 5-hydroxymethylcytosine (5hmC) reader Uhrf2 is required for normal levels of 5hmC in mouse adult brain and spatial learning and memory". J Biol Chem.  2017-05-17;292, 4533-4543

  • [7] Ma S, Wan X, Deng Z, Shi L, Hao C, Zhou Z, Zhou C, Fang Y, Liu J, Yang J, Chen X, Li T, Zang A, Yin S, Li B, Plumas J, Chaperot L, Zhang X, Xu GL, Jiang L, Shen N, Xiong S, Gao X, Zhang Y, Xiao H. "Epigenetic regulator CXXC5 recruits DNA demethylase Tet2 to regulate TLR7/9-elicited IFN response in pDCs". J Exp Med.  2017-05-01;214, 1471-1491

  • [8] Bochtler M, Kolano A, Xu GL. "DNA demethylation pathways: Additional players and regulators". BioEssays.  2017-01-16;39, 1-13

  • [9] Xiong J, Zhang Z, Chen J, Huang H, Xu Y, Ding X, Zheng Y, Nishinakamura R, Xu GL, Wang H, Chen S, Gao S, Zhu B. " Cooperative Action between SALL4A and TET Proteins in Stepwise Oxidation of 5-Methylcytosine". Mol Cell.  2016-12-01;64, 913-925

  • [10] Chen K, Long Q, Wang T, Zhao D, Zhou Y, Qi J, Wu Y, Li S, Chen C, Zeng X, Yang J, Zhou Z, Qin W, Liu X, Li Y, Li Y, Huang X, Qin D, Chen J, Pan G, Schöler HR, Xu GL, Liu X, Pei D. "Gadd45a is a heterochromatin relaxer that enhances iPS cell generation". EMBO Rep.  2016-11-17;17, 1641-1656

        Page:1/9  Page