Home  >  Publications  • [1] Xiong J, Zhang Z, Chen J, Huang H, Xu Y, Ding X, Zheng Y, Nishinakamura R, Xu GL, Wang H, Chen S, Gao S, Zhu B. " Cooperative Action between SALL4A and TET Proteins in Stepwise Oxidation of 5-Methylcytosine". Mol Cell.  2016-12-01;64, 913-925

  • [2] Chen K, Long Q, Wang T, Zhao D, Zhou Y, Qi J, Wu Y, Li S, Chen C, Zeng X, Yang J, Zhou Z, Qin W, Liu X, Li Y, Li Y, Huang X, Qin D, Chen J, Pan G, Schöler HR, Xu GL, Liu X, Pei D. "Gadd45a is a heterochromatin relaxer that enhances iPS cell generation". EMBO Rep.  2016-11-17;17, 1641-1656

  • [3] Hai-Qiang Dai, Bang-An Wang, Lu Yang, Jia-Jia Chen, Guo-Chun Zhu, Mei-Ling Sun, Hao Ge, Rui Wang, Deborah L Chapman, Fuchou Tang, Xin Sun & Guo-Liang Xu. "TET-mediated DNA demethylation controls gastrulation by regulating Lefty–Nodal signalling". Nature.  2016-10-27;538, 528–532

  • [4] Xue S, Liu C, Sun X, Li W, Zhang C, Zhou X, Lu Y, Xiao J, Li C, Xu X, Sun B, Xu Guoliang, Wang H. "TET3 Inhibits Type I IFN Production Independent of DNA Demethylation". Cell Reports.  2016-07-26;16, 1096-1105

  • [5] Yang J, Guo R, Wang H, Ye X, Zhou Z, Dan J, Wang H, Gong P, Deng W, Yin Y, Mao S, Wang L, Ding J, Li J, Keefe DL, Dawlaty MM, Wang J, Xu Guoliang, Liu L. "Tet Enzymes Regulate Telomere Maintenance and Chromosomal Stability of Mouse ESCs". Cell Reports.  2016-05-24;15, 1809-1821

  • [6] Xu X, Tao Y, Gao X, Zhang L, Li X, Zou W, Ruan K, Wang F, Xu GL, Hu R. "A CRISPR-based approach for targeted DNA demethylation". Cell Discov.  2016-05-03;2:16009

  • [7] Hines EA, Verheyden JM, Lashua AJ, Larson SC, Branchfield K, Domyan ET, Gao J, Harvey JF, Herriges JC, Hu L, Mcculley DJ, Throckmorton K, Yokoyama S, Ikeda A, Xu Guoliang, Sun X. "Syndactyly in a novel Fras1(rdf) mutant results from interruption of signals for interdigital apoptosis". Dev Dyn.  2016-01-27;245, 497-507

  • [8] Seung-Gi Jin, Zhi-Min Zhang, Thomas L Dunwell, Matthew R Harter, Xiwei Wu, Jennifer Johnson, Zheng Li, Jiancheng Liu, Piroska E Szabo´, Qiang Lu, Guo-liang Xu, Jikui Song, and Gerd P Pfeifer. "Tet3 Reads 5-Carboxylcytosine through Its CXXC Domain and Is a Potential Guardian against Neurodegeneration". Cell Reports.  2016-01-26;493–505

  • [9] Xue JH, Xu GF, Gu TP, Chen GD, Han BB, Xu ZM, Bjørås M, Krokan HE, Xu GL, Du YR. "Uracil-DNA Glycosylase UNG Promotes Tet-mediated DNA Demethylation". J Biol Chem.  2016-01-08;291, 731-738

  • [10] Mardaryev AN, Liu B, Rapisarda V, Poterlowicz K, Malashchuk I, Rudolf J, Sharov AA, Jahoda CA, Fessing MY, Benitah SA, Xu GL, Botchkarev VA. "Cbx4 maintains the epithelial lineage identity and cell proliferation in the developing stratified epithelium". J Cell Biol.  2016-01-04;212, 77-89

        Page:1/1  Page