Home  >  Publications  • [1] Jian-Huang Xue, Guo-Dong Chen, Fuhua Hao, Hui Chen, Zhaoyuan Fang, Fang-Fang Chen, Bo Pang, Qing-Lin Yang, Xinben Wei, Qiang-Qiang Fan, Changpeng Xin, Jiaohong Zhao, Xuan Deng, Bang-An Wang, Xiao-Jie Zhang, Yueying Chu, Hui Tang, Huiyong Yin, Weimin Ma, Luonan Chen, Jianping Ding, Elmar Weinhold, Rahul M Kohli, Wen Liu, Zheng-Jiang Zhu, Kaiyao Huang, Huiru Tang & Guo-Liang Xu. "A vitamin C-derived DNA modification catalyzed by an algal TET homolog". Nature.  2019-05-01; 569, 581–585

  • [2] Hai-Qiang Dai, Bang-An Wang, Lu Yang, Jia-Jia Chen, Guo-Chun Zhu, Mei-Ling Sun, Hao Ge, Rui Wang, Deborah L Chapman, Fuchou Tang, Xin Sun & Guo-Liang Xu. "DNA demethylation by TET dioxygenases controls gastrula patterning by regulating Lefty-Nodal signaling". Nature.  2016-10-27;538, 528–532

  • [3] Hu X, Zhang L, Mao SQ, Li Z, Chen J, Zhang RR, Wu HP, Gao J, Guo F, Liu W, Xu GF, Dai HQ, Shi YG, Li X, Hu B, Tang F, Pei D, Xu GL. "Tet and TDG Mediate DNA Demethylation Essential for Mesenchymal-to-Epithelial Transition in Somatic Cell Reprogramming". Cell Stem Cell.  2014-04-03;14, 512–522

  • [4] Fan Guo, Xian-Long Li, Dan Liang, Tong Li, Ping Zhu, Hongshan Guo, Xinglong Wu, Lu Wen, Tian-Peng Gu, Boqiang Hu, Colum P Walsh, Jin-Song Li, Fuchou Tang, Guo-Liang Xu. "Active and Passive Demethylation of Male and Female Pronuclear DNA in the Mammalian Zygote". Cell Stem Cell.  2014-10-02;15, 447–458

  • [5] Run-Rui Zhang, Qing-Yan Cui, Kiyohito Murai, Yen Ching Lim, Zachary D Smith, Shengnan Jin, Peng Ye, Luis Rosa, Yew Kok Lee, Hai-Ping Wu, Wei Liu, Zhi-Mei Xu, Lu Yang, Yu-Qiang Ding, Fuchou Tang, Alexander Meissner, Chunming Ding, Yanhong Shi and Guo-Liang Xu. "Tet1 Regulates Adult Hippocampal Neurogenesis and Cognition". Cell Stem Cell.  2013-08-01;17, 237–245

  • [6] Chen J, Guo L, Zhang L, Wu H, Yang J, Liu H, Wang X, Hu X, Gu T, Zhou Z, Liu J, Liu J, Wu H, Mao SQ, Mo K, Li Y, Lai K, Qi J, Yao H, Pan G, Xu GL, Pei D. "Vitamin C modulates TET1 function during somatic cell reprogramming". Nature Genetics.  2013-10-27;45, 1504–1509

  • [7] Hui Yang, Linyu Shi, Bang-An Wang, Dan Liang, Cuiqing Zhong, Wei Liu, Yongzhan Nie, Jie Liu, Jing Zhao, Xiang Gao, Dangsheng Li, Guo-Liang Xu and Jinsong Li. "Generation of Genetically Modified Mice by Oocyte Injection of Androgenetic Haploid Embryonic Stem Cells". Cell.  2012-04-27;149, 605-617

  • [8] Yu-Fei He, Bin-Zhong Li, Zheng Li, Peng Liu, Yang Wang, Qingyu Tang, Jianping Ding, Yingying Jia, Zhangcheng Chen, Lin Li, Yan Sun, Xiuxue Li, Qing Dai, Chun-Xiao Song, Kangling Zhang, Chuan He, Guo-Liang Xu. "Tet-mediated formation of 5-carboxylcytosine and its excision by TDG in mammalian DNA". Science.  2011-09-02;333, 1303–1307

  • [9] Tian-Peng Gu, Fan Guo, Hui Yang, Hai-Ping Wu, Gui-Fang Xu, Wei Liu, Zhi-Guo Xie, Linyu Shi, Xinyi He, Seung-gi Jin, Khursheed Iqbal, Yujiang Geno Shi, Zixin Deng, Piroska E Szabó, Gerd P Pfeifer, Jinsong Li and Guo-Liang Xu. "The role of Tet3 DNA dioxygenase in epigenetic reprogramming by oocytes". Nature.  2011-09-04;477, 606-610

  • [10] Jia-Lei Hu, Bo O Zhou, Run-Rui Zhang, Kang-Ling Zhang, Jin-Qiu Zhou and Guo-Liang Xu. "The N-terminus of histone H3 is required for de novo DNA methylation in chromatin". PNAS.  2009-12-29;106, 22187–22192

        Page:1/2  Page