Home  >  Publications  • [1] Xu GL, Walsh CP. "Enzymatic DNA oxidation: mechanisms and biological significance". BMB Rep.  2014-11-30;47, 609-618

  • [2] Xu GL, Walsh C. "Editorial: Genomics Special Issue on 5-hydroxymethylation". Genomics.  2014-11-01;104, 313

  • [3] Hon GC, Song CX, Du T, Jin F, Selvaraj S, Lee AY, Yen CA, Ye Z, Mao SQ, Wang BA, Kuan S, Edsall LE, Zhao BS, Xu GL, He C, Ren B. "5mC Oxidation by Tet2 Modulates Enhancer Activity and Timing of Transcriptome Reprogramming during Differentiation". Mol Cell .  2014-10-23;56, 286–297

  • [4] Fan Guo, Xian-Long Li, Dan Liang, Tong Li, Ping Zhu, Hongshan Guo, Xinglong Wu, Lu Wen, Tian-Peng Gu, Boqiang Hu, Colum P Walsh, Jin-Song Li, Fuchou Tang, Guo-Liang Xu. "Active and Passive Demethylation of Male and Female Pronuclear DNA in the Mammalian Zygote". Cell Stem Cell.  2014-10-02;15, 447–458

  • [5] Lijuan Fu, Candace R Guerrero, Na Zhong, Nicholas Amato, Yunhua Liu, Shuo Liu, Qian Cai1, Seung-Gi Jin, Laura J Niedernhofer, Gerd P Pfeifer, Guo-Liang Xu and Yinsheng Wang. "Tet-mediated Formation of 5-Hydroxymethylcytosine in RNA". J Am Chem Soc.  2014-08-20;136, 11582–11585

  • [6] Xu GL. "Stem Cell Epigenetics: Looking Forward Voices – Model Organisms for Epigenetics". Cell Stem Cell.  2014-06-05;14, 709

  • [7] Hu X, Zhang L, Mao SQ, Li Z, Chen J, Zhang RR, Wu HP, Gao J, Guo F, Liu W, Xu GF, Dai HQ, Shi YG, Li X, Hu B, Tang F, Pei D, Xu GL. "Tet and TDG Mediate DNA Demethylation Essential for Mesenchymal-to-Epithelial Transition in Somatic Cell Reprogramming". Cell Stem Cell.  2014-04-03;14, 512–522

  • [8] Zhao B, Yang Y, Wang X, Chong Z, Yin R, Song SH, Zhao C, Li C, Huang H, Sun BF, Wu D, Jin KX, Song M, Zhu BZ, Jiang G, Rendtlew Danielsen JM, Xu GL, Yang YG, Wang H. "Redox-active quinones induces genome-wide DNA methylation changes by an iron-mediated and Tet-dependent mechanism". Nucleic Acids Res.  2014-02-01;42, 1593–1605

  • [9] Chen H, Kazemier HG, de Groote ML, Ruiters MH, Xu GL, Rots MG. "Induced DNA demethylation by targeting Ten-Eleven Translocation 2 to the human ICAM-1 promoter". Nucleic Acids Res.  2014-02-01;42, 1563–1574

        Page:1/1  Page