Home  >  Publications  • [1] Tian-Peng Gu, Fan Guo, Hui Yang, Hai-Ping Wu, Gui-Fang Xu, Wei Liu, Zhi-Guo Xie, Linyu Shi, Xinyi He, Seung-gi Jin, Khursheed Iqbal, Yujiang Geno Shi, Zixin Deng, Piroska E Szabó, Gerd P Pfeifer, Jinsong Li and Guo-Liang Xu. "The role of Tet3 DNA dioxygenase in epigenetic reprogramming by oocytes". Nature.  2011-09-04;477, 606-610

  • [2] Yu-Fei He, Bin-Zhong Li, Zheng Li, Peng Liu, Yang Wang, Qingyu Tang, Jianping Ding, Yingying Jia, Zhangcheng Chen, Lin Li, Yan Sun, Xiuxue Li, Qing Dai, Chun-Xiao Song, Kangling Zhang, Chuan He, Guo-Liang Xu. "Tet-mediated formation of 5-carboxylcytosine and its excision by TDG in mammalian DNA". Science.  2011-09-02;333, 1303–1307

  • [3] Deshpande, AJ, Rouhi A, Lin, Y, Stadler, C, Greif, P, Arseni, N, Opatz, S, Quintanilla-Fend, L, Holzmann, K, Hiddemann, W, Xu GL, Armstrong, S, Bohlander, S, and Buske, C. "The clathrin-binding domain of CALM and the OM-LZ domain of AF10 are sufficient to induce acute myeloid leukemia in mice". Leukemia.  2011-06-17;25, 1718–1727

  • [4] Bin-Zhong Li, Zheng Huang, Qing-Yan Cui, Xue-Hui Song, Lin Du, Albert Jeltsch, Ping Chen, Guohong Li, En Li and Guo-Liang Xu. "Histone tails regulate DNA methylation by allosterically activating de novo methyltransferase". Cell Research.  2011-05-24;21, 1172–1181

  • [5] Yufei Xu, Feizhen Wu, Li Tan, Lingchun Kong, Lijun Xiong, Jie Deng, Andrew J Barbera, Lijuan Zheng, Haikuo Zhang, Stephen Huang, Jinrong Min, Thomas Nicholson, Taiping Chen, Guo-Liang Xu, Yang Shi, Kun Zhang, and Yujiang Geno Shi. "Genome-wide Regulation of 5hmC, 5mC, and Gene Expression by Tet1 Hydroxylase in Mouse Embryonic Stem Cells". Mol Cell.  2011-05-20;42, 1–14

  • [6] Yang Wang, Jiekai Chen, Jia-Lei Hu, Xi-Xiao Wei, Dajiang Qin, Juan Gao, Lei Zhang, Jing Jiang, Jin-Song Li, Jing Liu, Ke-Yu Lai, Xia Kuang, Jian Zhang, Duanqing Pei and Guo-Liang Xu. "Reprogramming of mouse and human somatic cells by high-performance engineered factors". EMBO Reports.  2011-04-12;12, 373–378

        Page:1/1  Page