Home  >  Publications  • [1] Yufei Xu, Chao Xu, Akiko Kato, Wolfram Tempel, Jose Garcia Abreu, Chuanbing Bian, Yeguang Hu, Di Hu, Bin Zhao, Tanja Cerovina, Jianbo Diao, Feizhen Wu, Housheng Hansen He, Qingyan Cui, Erin Clark, Chun Ma, Andrew Barbara, Gert Jan C Veenstra, Guo-Liang Xu, Ursula B Kaiser, X Shirley Liu, Stephen P Sugrue, Xi He, Jinrong Min, Yoichi Kato, Yujiang Geno Shi. "Tet3 CXXC Domain and Dioxygenase Activity Cooperatively Regulate Key Genes for Xenopus Eye and Neural Development". Cell.  2012-12-07;151, 1200-1213

  • [2] Ya-Rui Du, Bo Liu, Fan Guo, Gui-Fang Xu, Yu-Qiang Ding, Yong Liu, Xin Sun and Guo-Liang Xu. "The Essential Role of Mbd5 in the Regulation of Somatic Growth and Glucose Homeostasis in Mice". PLoS One.  2012-10-15;7, e47358, 1-10

  • [3] Julia Arand, David Spieler, Tommy Karius, Daniela Meilinger, Alexander Meissner, Thomas Jenuwein, Guo-Liang Xu, Heinrich Leonhard, Verena Wolf and Jörn Walter. "In vivo control of CpG and non-CpG methylation by DNA Methyltransferases". PLoS Genetics.  2012-06-08;8: e1002750

  • [4] Hui Yang, Linyu Shi, Bang-An Wang, Dan Liang, Cuiqing Zhong, Wei Liu, Yongzhan Nie, Jie Liu, Jing Zhao, Xiang Gao, Dangsheng Li, Guo-Liang Xu and Jinsong Li. "Generation of Genetically Modified Mice by Oocyte Injection of Androgenetic Haploid Embryonic Stem Cells". Cell.  2012-04-27;149, 605-617

        Page:1/1  Page