Home  >  Publications



  • [1] Fu T, Liu L, Yang QL, Wang Y, Xu P, Zhang L, Liu S, Dai Q, Ji Q, Xu GL, He C, Luo C, Zhang L. "Thymine DNA glycosylase recognizes the geometry alteration of minor grooves induced by 5-formylcytosine and 5-carboxylcytosine". Chem Sci.  2019-06-27;10(31):7407-7417

  • [2] Jian-Huang Xue, Guo-Dong Chen, Fuhua Hao, Hui Chen, Zhaoyuan Fang, Fang-Fang Chen, Bo Pang, Qing-Lin Yang, Xinben Wei, Qiang-Qiang Fan, Changpeng Xin, Jiaohong Zhao, Xuan Deng, Bang-An Wang, Xiao-Jie Zhang, Yueying Chu, Hui Tang, Huiyong Yin, Weimin Ma, Luonan Chen, Jianping Ding, Elmar Weinhold, Rahul M Kohli, Wen Liu, Zheng-Jiang Zhu, Kaiyao Huang, Huiru Tang & Guo-Liang Xu. "A vitamin C-derived DNA modification catalyzed by an algal TET homolog". Nature.  2019-05-01; 569, 581–585

        Page:1/1  Page