Home  >  Publications  • [1] Xiao-Jie Zhang, Bin-Bin Han, Zhen-Yu Shao, Rui Yan, Juan Gao, Ting Liu, Zi-Yang Jin, Weiyi Lai, Zhi-Mei Xu, Chao-Han Wang, Fengjuan Zhang, Chan Gu, Yin Wang, Hailin Wang, Colum P Walsh, Fan Guo, Guo-Liang Xu & Ya-Rui Du. "Auto-suppression of Tet dioxygenases protects the mouse oocyte genome from oxidative demethylation". Nat Struct Mol Biol.  2024-01-04;31, 42-53

        Page:1/1  Page