Home  >  Publications  • [1] Xiao-Jie Zhang, Bin-Bin Han, Zhen-Yu Shao, Rui Yan, Juan Gao, Ting Liu, Zi-Yang Jin, Weiyi Lai, Zhi-Mei Xu, Chao-Han Wang, Fengjuan Zhang, Chan Gu, Yin Wang, Hailin Wang, Colum P Walsh, Fan Guo, Guo-Liang Xu & Ya-Rui Du. "Auto-suppression of Tet dioxygenases protects the mouse oocyte genome from oxidative demethylation". Nat Struct Mol Biol.  2024-01-04;31, 42-53

  • [2] Bin Chen, Ya-Rui Du, Hong Zhu, Mei-Ling Sun, Chao Wang, Yi Cheng, Haiyan Pang, Guolian Ding, Juan Gao, Yajing Tan, Xiaomei Tong, Pingping Lv, Feng Zhou, Qitao Zhan, Zhi-Mei Xu, Li Wang, Donghao Luo, Yinghui Ye, Li Jin, Songying Zhang, Yimin Zhu, Xiaona Lin, Yanting Wu, Luyang Jin, Yin Zhou, Caochong Yan, Jianzhong Sheng, Peter R Flatt, Guo-Liang Xu* & Hefeng Huang*. "Maternal inheritance of glucose intolerance via oocyte TET3 insufficiency". Nature.  2022-05-18;605, 761-766

  • [3] Qin Xu, Chao Wang, Jia-Xin Zhou, Zhi-Mei Xu, Juan Gao, Peng-Fei Sui, Colum P Walsh, Hong-Bin Ji* & Guo-Liang Xu*. "Loss of TET reprograms Wnt signaling through impaired demethylation to promote lung cancer development". PNAS.  2022-02-08;119(6)

  • [4] Xu GL, Bochtler M. "Reversal of nucleobase methylation by dioxygenases". Nat Chem Biol.  2020-11-16;16(11):1160-1169

  • [5] Jian-Huang Xue, Guo-Dong Chen, Fuhua Hao, Hui Chen, Zhaoyuan Fang, Fang-Fang Chen, Bo Pang, Qing-Lin Yang, Xinben Wei, Qiang-Qiang Fan, Changpeng Xin, Jiaohong Zhao, Xuan Deng, Bang-An Wang, Xiao-Jie Zhang, Yueying Chu, Hui Tang, Huiyong Yin, Weimin Ma, Luonan Chen, Jianping Ding, Elmar Weinhold, Rahul M Kohli, Wen Liu, Zheng-Jiang Zhu, Kaiyao Huang, Huiru Tang & Guo-Liang Xu. "A vitamin C-derived DNA modification catalyzed by an algal TET homolog". Nature.  2019-05-01; 569, 581–585

  • [6] Hai-Qiang Dai, Bang-An Wang, Lu Yang, Jia-Jia Chen, Guo-Chun Zhu, Mei-Ling Sun, Hao Ge, Rui Wang, Deborah L Chapman, Fuchou Tang, Xin Sun & Guo-Liang Xu. "TET-mediated DNA demethylation controls gastrulation by regulating Lefty–Nodal signalling". Nature.  2016-10-27;538, 528–532

  • [7] Fan Guo, Xian-Long Li, Dan Liang, Tong Li, Ping Zhu, Hongshan Guo, Xinglong Wu, Lu Wen, Tian-Peng Gu, Boqiang Hu, Colum P Walsh, Jin-Song Li, Fuchou Tang, Guo-Liang Xu. "Active and Passive Demethylation of Male and Female Pronuclear DNA in the Mammalian Zygote". Cell Stem Cell.  2014-10-02;15, 447–458

  • [8] Hu X, Zhang L, Mao SQ, Li Z, Chen J, Zhang RR, Wu HP, Gao J, Guo F, Liu W, Xu GF, Dai HQ, Shi YG, Li X, Hu B, Tang F, Pei D, Xu GL. "Tet and TDG Mediate DNA Demethylation Essential for Mesenchymal-to-Epithelial Transition in Somatic Cell Reprogramming". Cell Stem Cell.  2014-04-03;14, 512–522

  • [9] Chen J, Guo L, Zhang L, Wu H, Yang J, Liu H, Wang X, Hu X, Gu T, Zhou Z, Liu J, Liu J, Wu H, Mao SQ, Mo K, Li Y, Lai K, Qi J, Yao H, Pan G, Xu GL, Pei D. "Vitamin C modulates TET1 function during somatic cell reprogramming". Nature Genetics.  2013-10-27;45, 1504–1509

  • [10] Run-Rui Zhang, Qing-Yan Cui, Kiyohito Murai, Yen Ching Lim, Zachary D Smith, Shengnan Jin, Peng Ye, Luis Rosa, Yew Kok Lee, Hai-Ping Wu, Wei Liu, Zhi-Mei Xu, Lu Yang, Yu-Qiang Ding, Fuchou Tang, Alexander Meissner, Chunming Ding, Yanhong Shi and Guo-Liang Xu. "Tet1 Regulates Adult Hippocampal Neurogenesis and Cognition". Cell Stem Cell.  2013-08-01;17, 237–245

        Page:1/2  Page