Home  >  Publications  • [1] Xue JH and Xu GL. "RNA Pol II as a sensor of 5caC". Cell Res.  2015-10-25;25:1089–1090

  • [2] Lizhi Liu, Shi-Qing Mao, Chelsea Ray, Yu Zhang, Fong T Bell, Sheau-Fang Ng, Guo-Liang Xu and Xiajun Li. "Differential regulation of genomic imprinting by TET proteins in embryonic stem cells". Stem Cell Research.  2015-09-01;15435–443

  • [3] van der Wijst MG, Venkiteswaran M, Chen H, Xu Guo-Liang, Plösch T, Rots MG. "Local chromatin microenvironment determines DNMT activity: from DNA methyltransferase to DNA demethylase or DNA dehydroxymethylase". Epigenetics.  2015-08-03;10(8):671-6

  • [4] Qiao Y, Wang X, Wang R, Li Y, Yu F, Yang X, Song L, Xu Guoliang, Chin YE, Jing N. "AF9 promotes hESC neural differentiation through recruiting TET2 to neurodevelopmental gene loci for methylcytosine hydroxylation". Cell Discov.  2015-07-28;1,15017

  • [5] Guo-Liang Xu and Jiemin Wong. "Oxidative DNA demethylation mediated by Tet enzymes". National Science Review.  2015-06-08;2: 318–328

  • [6] Zheng Li, Tian-Peng Gu, Alain R Weber, Jia-Zhen Shen, Bin-Zhong Li, Zhi-Guo Xie, Ruichuan Yin, Fan Guo, Xiaomeng Liu, Fuchou Tang, Hailin Wang, Primo Schär and Guo-Liang Xu. "Gadd45a promotes DNA demethylation through TDG". Nucleic Acids Research.  2015-04-30;43, 3986–3997

        Page:1/1  Page