Home  >  Publications  • [1] Xu S, Li W, Zhu J, Wang R, Li Z, Xu GL, Ding J. "Crystal structures of isoorotate decarboxylases reveal a novel catalytic mechanism of 5-carboxyl-uracil decarboxylation and shed light on the search for DNA decarboxylase". Cell Res.  2013-11-23;23, 1296-1309

  • [2] Chen J, Guo L, Zhang L, Wu H, Yang J, Liu H, Wang X, Hu X, Gu T, Zhou Z, Liu J, Liu J, Wu H, Mao SQ, Mo K, Li Y, Lai K, Qi J, Yao H, Pan G, Xu GL, Pei D. "Vitamin C modulates TET1 function during somatic cell reprogramming". Nature Genetics.  2013-10-27;45, 1504–1509

  • [3] Chen P, Zhang J, Zhan Y, Su J, Du Y, Xu Guoliang, Shi Y, Siebenlist U, Zhang X. "Established thymic epithelial progenitor/stem cell-like cell lines differentiate into mature thymic epithelial cells and support T cell development". PLoS One.  2013-09-23;8 (9):e75222

  • [4] Run-Rui Zhang, Qing-Yan Cui, Kiyohito Murai, Yen Ching Lim, Zachary D Smith, Shengnan Jin, Peng Ye, Luis Rosa, Yew Kok Lee, Hai-Ping Wu, Wei Liu, Zhi-Mei Xu, Lu Yang, Yu-Qiang Ding, Fuchou Tang, Alexander Meissner, Chunming Ding, Yanhong Shi and Guo-Liang Xu. "Tet1 Regulates Adult Hippocampal Neurogenesis and Cognition". Cell Stem Cell.  2013-08-01;17, 237–245

  • [5] Ruichuan Yin, Shi-Qing Mao, Bailin Zhao, Zechen Chong, Ying Yang, Chao Zhao, Dapeng Zhang, Hua Huang, Juan Gao, Zheng Li, Yan Jiao, Cuiping Li, Shengquan Liu, Danni Wu, Weikuan Gu, Yungui Yang, Guo-Liang Xu, Hailin Wang. "Ascorbic Acid Enhances Tet-mediated 5-Methylcytosine Oxidation and Promotes DNA Demethylation in Mammals". J Am Chem Soc.  2013-07-17;135, 10396-10403

  • [6] Song CX, Szulwach KE, Dai Q, Fu Y, Mao SQ, Lin L, Street C, Li Y, Poidevin M, Wu H, Gao J, Liu P, Li L, Xu GL, Jin P, He C. "Genome-wide profiling of 5-formylcytosine reveals its roles in epigenetic priming". Cell.  2013-04-25;25, 678-691

  • [7] Bo Liu, Yuan-Feng Liu, Ya-Rui Du, Andrei Mardaryev, Wei Yang, Hui Chen, Zhi-Mei Xu, Chen-Qi Xu, Xiao-Ren Zhang, Vladimir Botchkarev, Yu Zhang and Guo-Liang Xu. "Cbx4 Is Required for the Proliferation and Maintenance of the Thymic Epithelial Cells". Development.  2013-02-01;140, 780-788

        Page:1/1  Page