Home  >  Publications  • [1] Yingfeng Li, Zhuqiang Zhang, Jiayu Chen, Wenqiang Liu, Weiyi Lai, Baodong Liu, Xiang Li, Liping Liu, Shaohua Xu, Qiang Dong, Mingzhu Wang, Xiaoya Duan, Jiajun Tan, Yong Zheng, Pumin Zhang, Guoping Fan, Jiemin Wong, Guo-Liang Xu, Zhigao Wang, Hailin Wang, Shaorong Gao, Bing Zhu. "Stella safeguards the oocyte methylome by preventing de novo methylation mediated by DNMT1". Nature.  2018-12-01;564(7734):136-140

        Page:1/1  Page