Home  >  Publications  • [1] Liu Y, Xu Z, Shi J, Zhang Y, Yang S, Chen Q, Song C, Geng S, Li Q, Li J, Guo-Liang Xu, Xie W, Lin H & Li X. "DNA methyltransferases are complementary in maintaining DNA methylation in embryonic stem cells". iScience.  2022-08-23;25(9):105003

  • [2] Wang L, You X, Ruan D, Shao R, Dai H Q, Shen W, Guo-Liang Xu, Liu W & Zou W. "TET enzymes regulate skeletal development through increasing chromatin accessibility of RUNX2 target genes". Nat Commun.  2022-08-11;13(1):4709

  • [3] Zhao Y H, Jiang W, Gao H, Pang G Z, Wu Y S, Wang Y X, Sheng M Y, Xie J Y, Wu W L, Ji Z J, Du Y R, Zhang L, Wang X Q, Walsh C P, Jiang H, Guo-Liang Xu & Zhou D. "DCK confers sensitivity of DCTD-positive cancer cells to oxidized methylcytidines". Protein Cell.  2022-07-15;14(7):532-537

  • [4] Bin Chen, Ya-Rui Du, Hong Zhu, Mei-Ling Sun, Chao Wang, Yi Cheng, Haiyan Pang, Guolian Ding, Juan Gao, Yajing Tan, Xiaomei Tong, Pingping Lv, Feng Zhou, Qitao Zhan, Zhi-Mei Xu, Li Wang, Donghao Luo, Yinghui Ye, Li Jin, Songying Zhang, Yimin Zhu, Xiaona Lin, Yanting Wu, Luyang Jin, Yin Zhou, Caochong Yan, Jianzhong Sheng, Peter R Flatt, Guo-Liang Xu* & Hefeng Huang*. "Maternal inheritance of glucose intolerance via oocyte TET3 insufficiency". Nature.  2022-05-18;605, 761-766

  • [5] Qin Xu, Chao Wang, Jia-Xin Zhou, Zhi-Mei Xu, Juan Gao, Peng-Fei Sui, Colum P Walsh, Hong-Bin Ji* & Guo-Liang Xu*. "Loss of TET reprograms Wnt signaling through impaired demethylation to promote lung cancer development". PNAS.  2022-02-08;119(6)

        Page:1/1  Page